Vastuvõtt kooli

Õpilast saab Kuuste Kooli registreerida kooli kantseleis.

Õpilase registreerimine 1. klassi
Õpilase seaduslik esindaja esitab kooli direktorile koolimineku aasta 2. maiks avalduse (võib täita ka kohapeal).

Avaldusele lisatakse:

 • Sisseastuja isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia (võimalus teha kohapeal).
 • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia (võimalus teha kohapeal).
 • Perearsti vormistatud tervisekaart.
 • Lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovitus lapse koolivalmiduse kohta.
 • Õpilaspileti pilt (3x4)

 

Õpilase registreerimine 2. - 9. klassi (teisest koolist)
Õpilase seaduslik esindaja esitab kooli direktorile avalduse (võib täita ka kohapeal).

Avaldusele lisatakse:

 • Õpilase isikut tõendava dokumendi koopia (võimalus teha kohapeal). 
 • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia (võimalus teha kohapeal).
 • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust.
 • Tervisekaart või selle koopia.
 • Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ja hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega.
 • Õpilaspileti pilt (3x4)

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Avaldus Kuuste Kooli esimesse klassi astumiseks

Avaldus Kuuste Kooli 2. - 9. klassi astumiseks