Kodukord

KUUSTE KOOLI KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik. Kodukorraga saab tutvuda kooli koduleheküljel www.kuuste.edu.ee.

1.2 Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning vara kaitstuse.

1.3 Käesolev kodukord reguleerib tööd koolis, sätestab koostööks vajalikud õigused ja kohustused õpilastele ja personalile.

1.4 Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel, kooli infostendil ja Stuudiumis Tera kaustas.

1.5 Kooli kodukorra täiendamise ja parandamise õigus on õppenõukogul, hoolekogul ja õpilasesindusel.

1.6 Kodukorda tutvustavad iga õppeaasta algul klassijuhatajad õpilastele klassijuhatajatunnis ja lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul ning direktor uutele töötajatele töölepingu sõlmimisel.

1.7 Infovahetus kooli, õpilaste ja lastevanemate vahel toimub Stuudiumi vahendusel. Lapsevanemale ja õpilasele on Stuudiumi kasutamine kohustuslik.

1.8 Kooli kodukorda eirava õpilase suhtes rakendatakse koolis põhjendatud, asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

2. ÕPPETÖÖ KORRALDUS JA PÄEVAKAVA

2.1 Kooli õppetöö korralduse aluseks on „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“, sotsiaalministri määrus 20.07.2015.

2.2 Õppe- ja kasvatustöö põhivorm on õppetund, tunnivälisel ajal ringitöö, pikapäevarühma töö, õppekäigud ja ekskursioonid. Õppetöö vormina võib erandkorras kasutada e-õpet või distantsõpet.

2.3 Kooli päevakava õpilasele kohalduv osa ja ainetundide kellaajad on nähtavad kooli veebilehel. Info muudatustest päevakava osas edastatakse õpilastele ja vanematele Stuudiumis.

2.4 Koolivaheajad ja eksamiperiood kehtestatakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele ning nendest teavitatakse õpilasi ja lapsevanemaid.

2.5 Õppeaastas on 1.-8. klassini 175 õppepäeva, 9. klassil 185 õppepäeva.

2.6 Õppetöö korraldus sõltuvalt välis- ja siseõhu temperatuurist:

 • õppetunnid jäetakse ära, kui temperatuur klassis on alla 19 ºC;
 • õppetunnid võib ära jätta 1.– 6. klassis, kui välisõhu temperatuur on -20 ºC ja madalam ning 7. – 9. klassis, kui välisõhu temperatuur on -25 ºC ja madalam, kui sõit kooli ning tagasi pole tagatud;
 • eespool nimetatud miinuskraadidega kooli tulnud õpilastele korraldatakse õppetegevus;

2.7 Liikumisõpetuse tunde võib läbi viia õues:

 • 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
 • 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
 • mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
 • Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.

2.8 Kodused õpiülesanded:

 • 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
 • Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

2.9 Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale. Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor õppeaasta alguses ja see avaldatakse kooli veebilehel.

2.10 Kui õpilane saabub kooli hommikul enne kella 8.20, peab ta viibima hommikuses pikapäevarühmas. Kui õpilasel on ainetunnid lõppenud ja ta ei osale kooli huvitegevuses, siis ta lahkub koolist kohe pärast tundide lõppu või viibib pikapäevarühmas.

2.11 Õppepäeval võib läbi viia ühe mahukama kontrolltöö, õppenädalal kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöö etteteatamise aeg on vähemalt 5 õppepäeva. Kontrolltööde ajad märgib aineõpetaja Stuudiumi kontrolltööde kalendrisse. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

3. ÕPPES OSALEMINE JA ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE

3.1 Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakava või individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes.

3.2 Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:

 • tervislikud põhjused;
 • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, rasked ilmastikutingimused;
 • olulised perekondlikud põhjused;
 • kooli esindamine.

3.2.1 Kui oluliseks perekondlikuks põhjuseks on õppetöö ajal reisimine, on lapsevanem kohustatud sellest kooli teavitama hiljemalt kaks nädalat enne koolist puuduma asumist Õpilasele koostatakse puudumise perioodiks individuaalne kava õppetöö sooritamiseks ja teadmiste kontrolliks. Õppetöö läbiviimise ja tulemuste eest sellel perioodil vastutab laspevanem (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse $ 11).

3.3 Info lapse koolist puudumise ja tundi hilinemise kohta saab lapsevanem Stuudiumist.

3.4 Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjustest Stuudiumis või erandkorras telefoni teel. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja hiljemalt järgmisel õppepäeval vanemaga ühendust.

3.5 Vajadusel on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole, kes rakendab meetmeid koolikohustuse täitmise tagamiseks.

3.6 Andmed õpilase kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi (EHIS) õpilaste alamregistrisse.

3.7 Kui õpilane hilineb korduvalt tundi mõjuva põhjuseta, arutab klassijuhataja probleemi lapsevanemaga, vajadusel kaasatakse sotsiaalpedagoog ja KOV lastekaitsespetsialist.

3.8 Kui õpilasel on 3 õppetundi põhjuseta puudumist, arutab klassijuhataja probleemi lapsevanemaga. Kui õpilasel on 6 õppetundi põhjuseta puudumist trimestri jooksul, teeb direktor õpilasele käskkirjalise noomituse. Vajadusel kaasatakse probleemi lahendamisse sotsiaalpedagoog, KOV lastekaitsespetsialist, noorsoopolitsei.

3.9 Kui õpilane on puudunud koolist tervislikel põhjustel, võib lapsevanem anda liikumisõpetajale soovitusi liikumisõpetuse tunnis õpilase tunnikoormuse või õues viibimise kohta. Lapsevanem ei saa õpilast liikumisõpetuse tunnist vabastada.

3.10 Käitumishinne saab õpilasel olla:

 • „eeskujulik” vaid siis, kui tal ei ole ühtegi põhjuseta puudumist;
 • „hea”, kui õpilasel on vähem põhjuseta puudumisi kui 3 õppetundi;
 • „rahuldav”, kui õpilasel on vähem põhjuseta puudumisi kui 7 õppetundi;
 • „mitterahuldavaks” hinnatakse õpilase käitumine põhikoolis, kui põhjuseta puudumised jätkuvad ka pärast põhjuseta puudumiste eest saadud direktori käskkirja.

3.11 Vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele võib õppeaasta jooksul läbi viia e-õpet või distantsõpet. E-õppes ja distantsõppes osalemine on õpilasele kohustuslik.

3.12 Kooli juhtkonnal on õigus suunata kool osalisele või täielikule distantsõppele tervise ja turvalisuse kaalutlustel. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse kooli pidajaga. Otsusest teavitatakse töötajaid, õpilasi ja nende vanemaid Stuudiumi suhtluse kaudu. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja distantsõppe periood. Kui perioodi ei ole võimalik määratleda, siis on teavituses info selle kohta, millal ja kuidas antakse teada distantsõppe perioodi kestvusest. Osalises või täielikus distantsõppes osalemine on õpilasele kohustuslik.

3.13 Distantsõppe tunnid viiakse üldjuhul läbi koolis kehtiva päevakava alusel, arvestades tunniplaani. Tekkinud küsimustele vastab õpetaja õppepäeva jooksul, õhtusel ajal ehk pärast kella 16 tekkinud küsimustele hiljemalt järgmise õppepäeva jooksul.

4. HINDAMISEST TEAVITAMINE

4.1 Hindamise korraldus on sätestatud Kuuste Kooli õppekavas, mis on avaldatud kooli kodulehel.

4.2 Nõutavad õpitulemused, nende kontrollimise aja, vormi ning hindamise põhimõtted teeb õpetaja õpilastele teatavaks ja selgitab iga trimestri algul.

4.3 Teavet õpilase õpiedukusest edastavad klassijuhataja ja aineõpetajad Stuudiumi vahendusel.
4.4 Õpilased, kellel on tekkinud õppetöös võlgnevused, vastutavad ise nende likvideerimise eest.Õpetajal puudub kohustus õpilast n-ö taga ajada.

4.5 Kokkuvõtvate hinnetega paberkandjal õpinguraamat väljastatakse 1.-4. klassi õpilastele iga trimestri lõpus, 5.-9. klassi õpilastele õppeaasta lõpus. Kokkuvõtvad hinded on õpilasele ja vanemale nähtavad Stuudiumis.

4.6 Õpilasel on õigus saada klassijuhatajalt või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

4.7 Tunnikontrolli hindest teavitatakse õpilast järgmiseks sama aine tunniks, kontrolltööde ja mahukamate kirjalike tööde puhul nädala jooksul pärast töö sooritamist.

5. ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD

5.1 Tunnustamise vormid:

 • suuline tunnustus klassi või kooli ees;
 • kirjalik kiitus/tunnustus õpilaspäevikus, Stuudiumis;
 • direktori käskkirjaline kiitus/tunnustus heade õpitulemuste eest, kooli esindamise eest olümpiaadidel/konkurssidel/võistlustel, silmapaistva heateo eest;
 • kooli tänukiri, diplom, meened saavutuste eest olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel;
 • kiituskiri „Väga hea õppimise eest“ klassi lõpetamisel;
 • tänukiri ja raamat õpilasele, kelle aastahinded on vähemalt „4“ ja „5“ ning käitumishinne vähemalt „hea“;
 • ainealane kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ 3., 6. ja 9. klassi õpilastele, kelle trimestrite ja aastahinne selles aines on „5“;
 • kiitusega lõputunnistus;
 • vallavalitsuse stipendium eduka õppetöö eest trimestri jooksul 7.–9. klassi õpilastele;
 • vallavanema vastuvõtt edukatele õppuritele ja lapsevanematele õppeaasta lõpul;
 • Tartumaa Omavalitsuste Liidu vastuvõtt ja medalid olümpiaadide võitjatele, aukirjad II ja III koha saavutamise eest.
 • saavutuse kajastamine Stuudiumis kogu koolile;
 • tunnustamine kooli kodulehel.

6. KOOLIRAHU TAGAMISE KORD

6.1 Koolirahu tagamise korra eesmärk on kindlustada igale õpilasele õigus õppida ja õpetajale õpetada.

6.2 Kui õpilane häirib õppetööd, rakendatakse järgmisi mõjutusmeetmeid:

 • õpetaja teeb suulise märkuse;
 • korduva märkuse tegemisel on õpetajal õigus õpilane eemaldada klassiruumist sotsiaalpedagoogi või abiõpetaja juurde. Õpetaja annab õpilasele konkreetse õpiülesande iseseisvaks täitmiseks. Õpilane esitab tehtud töö kontrollimiseks õpetajale antud tunni lõpus. Õpetaja teavitab lapsevanemat õpilase tunnist eemaldamisest samal päeval Stuudiumi teel;
 • kui  õppetööd pole võimalik õpilase häiriva käitumise tõttu läbi viia, palub õpetaja sotsiaalpedagoogi või kolleegi abi. Kui see pole tulemuslik, pöördub õpetaja või sotsiaalpedagoog abi saamiseks juhtkonna poole;
 • kui ükski eelnimetatud meedetest ei ole tulemuslik ja õpilane ei allu ka juhtkonna korraldustele ning õppetööd pole võimalik jätkata, palutakse lapsevanemal õpilane koolist ära viia.

6.3 Kui õpilane on korduvalt klassiruumist eemaldatud, organiseerib klassijuhataja õpilase, klassijuhataja, lapsevanema, sotsiaalpedagoogi ja juhtkonna esindaja vahel ümarlauavestluse. Vajadusel kaasatakse noorsoopolitsei või teisi spetsialiste.

6.4 Koolivägivalla juhtumi korral pöördub õpilane lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi, pöördub klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonna poole juhtumi lahendamiseks.

6.5 Probleemide esmane lahendaja koolis on aineõpetaja või klassijuhataja, kes vajadusel teavitavad lapsevanemaid, sotsiaalpedagoogi ja kooli juhtkonda.

6.6 Vajadusel kaasab kooli juhtkond või sotsiaalpedagoog juhtumi lahendamiseks valla lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitsei.

7. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1 Õpilasel on õigus:

 • saada lähtuvalt kooli õppekavast oma võimetele ja huvidele vastavat haridust;
 • saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt, klassi- või aineõpetajalt;
 • saada tunnustust vastavalt õpilaste tunnustamise korrale;
 • olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest;
 • saada meditsiinilist esmaabi;
 • saada vajadusel täiendavat õpiabi;
 • pöörduda probleemide lahendamiseks õpetaja, klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi ning juhtkonna liikmete poole;
 • kasutada huvitegevuseks kokkuleppel kooli juhtkonnaga kooli ruume, rajatisi, spordi- ja tehnilisi vahendeid;
 • töötada arvutiklassis lähtuvalt õppetöö vajadustest;
 • olla valitud õpilasesindusse ja osaleda selle kaudu koolielu korraldamisel;
 • põhjendatud vajadusel lahkuda tunnist või koolist enne õppepäeva lõppu klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonna nõusolekul;
 • põhjendatud vajadusel hilineda tundi või kooli klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi, kooli juhtkonna või lapsevanema loal.

7.2 Õpilasel on kohustus:

 • osaleda õppetöös ja kooli ettevõtmistes, õppida vastavalt oma võimetele, arendada end ja täiendada oma teadmisi, häirimata kaasõpilaste tööd;
 • täita kooli kodukorda;
 • suhtuda lugupidavalt kaasinimestesse, märgata, näha ja kuulata teist inimest;
 • tunnistada teiste inimeste õigust erinevatele seisukohtadele ja erinevustele;
 • vastutada oma töökoha eest, hoida kooli vara;
 • käituda looduses keskkonnasäästlikult, hoida ja kaitsta kõike väärtuslikku;
 • olla õppetunnis distsiplineeritud, tegeleda õpetaja juhendamisel õppetööga;
 • omada tunniks vajalikke õppevahendeid;
 • viibida vahetunnis kooli territooriumil ning käituda enda ja kaasõpilaste vaimset ning füüsilist tervist säästvalt;
 • käituda koolis ja väljaspool kooli nii, et ta ei kahjusta oma kooli mainet.

7.3 Õpilasel ei ole lubatud:

 • põhjuseta puududa ega hilineda;
 • ahistada kaasinimesi füüsiliselt ja vaimselt;
 • kasutada solvavaid ja ebasündsaid väljendeid;
 • rikkuda või muul viisil kasutuskõlbmatuks muuta kooli, kaasõpilaste või kooli töötajate vara;
 • helisalvestada, pildistada või filmida õppetunde, üritusi, kooli töötajaid või kaasõpilasi ilma nende nõusolekuta.
 • viibida mõjuva põhjuseta (söögivahetund, tualeti kasutamine, riiete vahetamine) koolimaja keldrikorrusel.

8. NÕUDED ÕPILASE KÄITUMISELE

8.1 Kuuste Kooli õpilane on hooliv enda, koolikaaslaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate suhtes, käitub viisakalt nii koolis kui väljaspool kooli.

8.2 Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ning õppida võimetekohaselt. Õpilane peab osalema temale kooli päevakavas/tunniplaanis või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Kohustuslik on osaleda nii õpetajaga vahetus kontaktis toimuvas kui distantsõppe vormis läbiviidavates õpitegevustes, sh osaleda videotunnis ettenähtud ajal ja hea tava kohaselt kaamerapildi ning heliga (tehniliste võimaluste olemasolul).

8.3 Distantsõppe korral on õpilane kohustatud sooritama õpetaja poolt jäetud iseseisvaid õpiülesandeid. Õpilane sooritab antud ülesanded tähtajaliselt.

8.4 Õppetundidest puudumised ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest. Puudumise korral peab õpilane vastama järele õpetaja poolt määratletud olulised õpiülesanded üldjuhul sama trimestri jooksul.

8.5 Õpilane ei kasuta õppematerjali vastamisel keelatud kõrvalist abi ega esita õpetajale hindamiseks kellegi teise tööd.

8.6 Kuuste Koolis on heaks tavaks, et õpilane kannab koolis puhast, korrektset ja õpilasele sobivat riietust, millel ei ole ebasobivaid tekste või pilte. Õpilane ei kanna koolimajas peakatet või kapuutsi. Pidulikel kooli sündmustel kannavad õpilased pidulikku riietust. Liikumisõpetuse tundides ja spordiüritustel kannab õpilane spordiriietust.

8.7 Koolis paneb õpilane oma üleriided garderoobi ning vahetab välisjalanõud sisejalatsite vastu. Raha, dokumendid ja muud väärtuslikud esemed võtab õpilane endaga kaasa.

8.8 Isiklike asjade eest vastutab õpilane ise. Kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.

8.9 Klassiruumi vahetamise korral viib õpilane koolikoti järgmise tunni klassiruumi või kannab kaasas. Valveta jäetud koolikoti eest vastutab koti omanik.

8.10 Õpilased lähevad söögivahetunnil sööma õpetaja saatel, õpetaja viibib õpilastega sööklas, kuni kõik klassi õpilased on söömise lõpetanud.

8.11 Õpilane hoiab enda, kaasõpilaste, kooli töötajate ja oma kooli vara. Lõhkumise või rikkumise korral hüvitab kahju lapsevanem seaduses ettenähtud korras.

8.12 Õppetundide ja ürituste ajal ei tohi õpilane kasutada mobiiltelefoni või muid tegevust segavaid seadmeid. See on lubatud, kui seadme kasutamine on vajalik õppetöös ning/või selle kasutamine on kokku lepitud õpetajaga. Telefon ja teised seadmed on hääletul režiimil või välja lülitatud ning ei asu õppelaual.

8.13 Õpetajal on õigus õpilase käest hoiule võtta kõik esemed, mille kasutamine ei ole kooskõlas kodukorraga või mis segavad läbiviidavat tegevust. Ära võetud esemed viib õpetaja esimesel võimalusel kooli juhtkonna liikme kätte, kes tagastab need õpilasele, lapsevanemale või õpilase seaduslikule esindajale.

8.14 Koolis on keelatud kõik tegevused ja toimingud, mis ei toeta õpilase kujunemist ennast ja kaasinimesi austavaks ning tervislikke eluviise pooldavaks kodanikuks (nt hasartmängude mängimine, ebatsensuursete väljendite kasutamine, isiku pildistamine/filmimine ilma nõusolekuta, energiajookide tarbimine jm).

8.15 Alkohoolsete jookide, tubakatoodete, narkootikumide ja teiste meelemürkide (sh nikotiinipadjad, moka- ja huuletubakas, e-sigaretid) ning pürotehniliste ja tulesüütamise vahendite omamine ja kasutamine on kooli territooriumil keelatud.

8.16 Õpilane väldib koolis endale või teistele ohtlikke olukordi, ohtliku olukorra tekkimisel või märkamisel teavitab ta kooli töötajaid.

8.17 Õpilased pargivad jalgrattad selleks ettenähtud kohta. Ajavahemikul 12.30-15.00 ei ole õpilastel lubatud sõita jalgratta ja tõukerattaga ega kuulata muusikat lasteaiapoolse majaosa ümber.

8.18 Koduste ülesannete tegemata jätmisest teavitab õpilane õpetajat enne tundi ning lepib õpetajaga kokku töö sooritamise tähtaja.

8.19 Õpilane täidab kooli kodukorda (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §68, lõige 1).

9. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

9.1 Turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks võib kool rakendada õpilase suhtes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras tugimeetmeid nagu arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma ja/või kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine, käitumise tugikava koostamine ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
 • koostöös omavalitsusega õpilasele tugiisiku määramine;
 • kirjalik noomitus õpilasele kooli kodukorra ja õiguskorra rikkumiste eest (ebaõpilasliku käitumise eest), direktori käskkiri väljastatakse lapsevanemale elektroonsel kujul;
 • selliste esemete ja ainete hoiule võtmine, mis ei ole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga;
 • põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja koolikotist;
 • põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt keelatud esemete või ainete (relv, lõhkeaine, narkootilist joovet tekitav aine) kooli hoiule võtmine;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 • ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

9.2 Narkootilist joovet tekitava aine, relva, lõhkeaine või muu keelatud aine või eseme omamise korral võetakse keelatud aine või ese õpilaselt ära ning äravõtmine dokumenteeritakse. Keelatud aine või eseme omamisest teavitatakse politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.

10. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMISEST TEAVITAMINE

10.1 Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse vanemat Stuudiumi kaudu või kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid pärast õpilasele selgituseks võimaluse andmist ja õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valiku põhjendamist.

10.2 Vanemat teavitatakse viivitamata nende meetmete rakendamisest, mis on seotud keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimise ja äravõtmisega õpilase valdusest, esemete ja ainete kooli hoiule võtmisel ning kui rakendatakse pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustust koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.

10.3 Vanemat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui rakendatakse ajutist keeldu võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis.

10.4 Õppenõukogu kirjalik otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta toimetatakse vanemale kätte Stuudiumi teel või antakse paberkandjal allkirja vastu.

11. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET JA FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMINE, NEILE REAGEERIMINE, JUHTUMITEST TEAVITAMINE JA JUHTUMITE LAHENDAMINE

11.1 Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli töötaja kaudu direktorit, kelle pädevuses on viivitamatult meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks turvalisuse, juhtumi lahendamise või juhtumi lahendamise edasiandmise väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

11.2 Õpilase või koolitöötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust. Piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda direktori või politsei poole.

11.3 Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

11.4 Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi või mõjutusmeetme valikut. Mõjutusmeetme rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud ajutise õppest osalemise keelu, mille rakendamise otsustab õppenõukogu. Tugi- või mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilast ja vanemat.

11.5 Ohustava olukorra korral reageeritakse kooli töötajate poolt vastavalt ohu tõsidusele. Keelatud esemete ja ainete omamisest teavitatakse direktorit või tema volitatud isikut, kelle pädevuses on esemete ja ainete hoiule võtmine või õpilase valduses olevate keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest.

11.6 Kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.

11.7 Kaasõpilaste ja koolitöötajate häirimise korral (sõim, solvang, asjade loopimine jms käitumise korral) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid. Õpilasega viiakse läbi pedagoogiline vestlus. Vajadusel kaasatakse noorsoopolitsei.

11.8 Varastamise, esemete rikkumise, kehaliste vigastuste tekkimise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama vastava avalduse politseile. Koolil puudub selliste juhtumite korral menetlemise pädevus.

11.9 Kõrvalised isikud, sh lastevanemad ja seaduslikud eestkostjad võivad koolimajas viibida vaid kooli juhtkonna või õpetajate loal.

12. KOOLI HOIULE VÕETUD ESEMETE JA AINETE HOIUSTAMINE JA NENDE TAGASTAMISE KORD

12.1 Koolitöötajal on õigus võtta ese või aine hoiule, kui seda saab kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teisi inimesi, mis võib kaasa tuua vigastamise, hukkumise või võõra asja kahjustamise.

12.2 Kooli hoiule võetud eset või ainet hoiab direktor selle säilimist tagaval viisil.

12.3 Eseme või aine kooli hoiule võtmine dokumenteeritakse järgmiste andmete kirjapanekuga:

 • õpilase nimi;
 • eseme või aine omaniku andmed;
 • märge õpilase esemete kontrollimise kohta;
 • hoiule võtmise aeg;
 • märge õpilase kontrollimise põhjustest teavitamise kohta;
 • sündmuse kirjeldus;
 • eseme või aine kirjeldus;
 • kontrollija ja õpilase allkirjad või märge selle kohta, et õpilane keeldus allkirja andmast.

12.4 Kui õpilane ei ole eseme või aine tegelik omanik, teavitatakse seaduslikku omanikku eseme hoiule võtmisest.

12.5 Hoiule võetud ese või aine tagastatakse õpilasele või selle seaduslikule omanikule hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes, välja arvatud ese või aine, mis on keelatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt (relv, lõhkeaine, narkootilist joovet tekitav aine) mille puhul kool:

 • teavitab relva, lõhkeaine või narkootilist joovet tekitava aine leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle;
 • tagastab muud ohtlikud esemed ja ained vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

13. KOOLI HOONEST VÕI TERRITOORIUMILT SISSE- JA VÄLJALIIKUMINE

13.1 Õpilased ei lahku õppetöö ajal kooli hoonest ja territooriumilt ilma mõjuva põhjuseta, v.a ainetundideks, mis toimuvad väljaspool kooli ruume või territooriumi.

13.2 Koolipäeva kestel võib õpilane koolist lahkuda mõjuval põhjusel lapsevanema kirjaliku taotluse alusel, klassijuhataja või direktsiooni loal, millest informeeritakse ka aineõpetajat ja lapsevanemat.
13.3 Koolibussi ootavad õpilased viibivad pikapäevarühmas ja ei lahku kooli territooriumilt. Kooli territooriumilt omavoliline lahkumine loetakse koolist lahkumiseks  ning koolil puudub vastutus õpilase edasiste tegevuste eest.

14. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD

14.1 Õpilaspilet on õpilase Kuuste Koolis õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

14.2 Õpilaspilet antakse kooli vastu võetud õpilasele tasuta.

14.3 Õpilane on kohustatud hoolikalt hoidma õpilaspiletit.

14.4 Õpilane on kohustatud esitama klassijuhatajale õpilaspileti pikendamiseks iga õppeaasta algul. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

14.5 Õpilane on kohustatud peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama.

14.6 Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud või see on hävinud, esitab lapsevanem (seaduslik esindaja) kooli direktorile kirjaliku avalduse uue õpilaspileti saamiseks, milles märgib ka uue õpilaspileti taotlemise põhjuse.

14.7 III kooliastme alguses väljastatakse õpilasele uus õpilaspilet, mille jaoks peab õpilane tooma uue dokumendifoto.

15. TÖÖVAHENDITE KASUTAMINE JA KOOLILE TAGASTAMINE

15.1 Õpilaspäevik on soovituslik I kooliastmes.

15.2 Kool võimaldab õpilasel kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti ja muid õppevahendeid.

15.3 Õppekirjanduse kogust laenutatakse teavikuid aine- või klassiõpetajatele, kes jaotavad õpikud ja töövihikud õpilastele kasutamiseks ühe õppeaasta jooksul.

15.4 Õppeaasta lõpul peab õpilane tagastama aine- või klassiõpetajale talle kasutada antud õpikud.

15.5 Õpikud kaetakse ümbrispaberiga või kaantega. Õpiku kaotamise või rikkumise korral tuleb lapsevanemal kahju hüvitada, asendades õpiku uuega või makstes kehtiva uue õpiku hinna.

16. KOOLI RAJATISTE, RUUMIDE, ÕPPE-, SPORDI- JA TEHNILISTE VAHENDITE TASUTA KASUTAMINE ÕPPEKAVAVÄLISES TEGEVUSES

16.1 Õpilasel on õigus õppekavaväliseks huvitegevuseks tasuta kasutada kooli rajatisi ja ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

16.2 Plaaniliste huviringide toimumisajal saavad huviringis osalevad õpilased kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta kasutada ilma erikokkuleppeta.

16.3 Muudel juhtudel saab õpilane kooli rajatisi ja ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta kasutada õpilase ja direktori suulisel või kirjalikul kokkuleppel ja koolitöötaja järelevalvel.

16.4 Varalise kahju, mille õpilane on koolile tekitanud, kasutades kooli rajatisi, ruume, õppe, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid, hüvitab õpilase seaduslik esindaja õigusaktidega kehtestatud korras.

17. VIDEOJÄLGIMISSEADMETE KASUTAMISE KORD

17.1 Kaamerate kasutamise eesmärk

Kuuste Koolis kasutatakse videojälgimissüsteemi õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ja neile reageerimiseks ning kooli vara kaitseks.

17.2 Kaamerate kasutamise õiguslik alus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 5 kohaselt on koolis videovalve kasutamine lubatud õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks. Lisaks õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse tagamisele võib isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõike 3 kohaselt turvakaameraid koolis kasutada ilma inimeste nõusolekuta kooli vara kaitseks.

17.3 Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus

Kuuste Koolis kasutatav videojälgimissüsteem koosneb salvestusseadmest ja kaameratest. Turvakaamerad on paigaldatud õuealale. Õueala katvad turvakaamerad on paigaldatud ilmastikukindlatesse korpustesse maja välisseina külge. Jälgimissüsteem töötab ööpäevaringselt. Koolil on õigus muuta videokaamerate arvu ja paigutust. Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse koolis lokaalvõrgus, juurdepääs on kaitstud parooliga.

17.4 Salvestised

Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel. Jälgimissüsteemile ja salvestistele on juurdepääs õppealajuhatajal ja direktoril. Salvestiste vaatamiseks toimunud sündmuse asjaolude tuvastamiseks annab loa direktor. Salvestisi säilitatakse kuni neli nädalat.

17.4 Kogutud andmete kaitse

Videovalvesüsteemi abil kogutavaid andmeid kaitstakse lubamatu töötlemise eest infotehnoloogiliste meetmetega.

17.5 Kogutud andmetega tutvumine

Põhjendatud juhul enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks tuleb esitada vastav taotlus kooli direktorile. Andmetega on võimalik põhjendatud juhul tutvuda ja saada koopiat, kui see on infotehnoloogiliselt võimalik ja sellega ei väljastata teiste inimeste isikuandmeid. Kuuste Kool edastab salvestiste olemasolu korral salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel. Nõudekiri registreeritakse dokumendiregistris.

18. LAPSEVANEMA ROLL KOOLIELUS, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

18.1 Lapsevanem tagab võimalused ja toetab õpilast koolikohustuse ja koduste ülesannete täitmisel.

18.2 Lapsevanem osaleb klassi lastevanemate koosolekul olemaks kursis koolielu puudutava infoga.

18.3 Lapsevanem on kohustatud kasutama regulaarselt Stuudiumit, et olla kursis oma lapse õppetöö ja teda puudutava infoga.

18.4 Lapsevanem peab Stuudiumis informeerima klassijuhatajat, kui laps peab lahkuma koolist, sh ringitunnist või pikapäevarühmast enne koolipäeva lõppu.

18.5 Kui laps kutsub vanema endale kooli järele enne koolipäeva lõppu, on vanem kohustatud võtma kooliga ühendust, et täpsustada olukorda.

18.6 Lapsevanem suhtub kõikidesse Kuuste Kooli töötajatesse, õpilastesse ning nende peredesse lugupidavalt.

18.7 Lapsevanemal on õigust tulla kooli vestlema lapse klassijuhataja, aineõpetaja või juhtkonnaga, olles eelnevalt leppinud kokku vestluse aja.

18.8 Kui lapsevanem soovib vestelda koolis teiste õpilastega, peab ta eelnevalt avaldama selleks kirjalikult soovi, selgitama vestluse vajadust, teemat ning sihtgruppi ning taotlema selleks õpilaste vanematelt loa. Niisuguse vestluse juures viibib alati klassijuhataja, sotsiaalpedagoog või juhtkonna esindaja, soovi korral teised lastevanemad, et tagada laste turvalisus.

18.9 LApsevanem peab lugupidavalt suhtuma õpetajate, juhtkonna ja teiste kooli töötajate töö-ja puhkeaega. Õpetaja tööpäev Kuuste Koolis algab kell 8.30 ja lõpetb 15.30. Õpetajatega saab ühendust võtta õpetajate toa telefoni ja Stuudiumi teel. Õpetaja suhtleb lastevanematega oma tööajal.

18.10 Lapsevanemal on õigus saada tagasisidet oma lapse arengust õppetöös Stuudiumi kaudu.