COVID-19 korraldus

 Kooli õppetöö korralduse põhimõtted seoses COVID-19 viiruse levikuga

Õpilastel soovitame tulla kooli jalgsi, jalgrattaga või koolibussiga. Kui õpilane peab kasutama koolisõiduks ühistransporti, peab kandma maski. Koolimajja jõudes tuleb desinfitseerida käed, koolipäeva jooksul pesta käsi sooja vee ja seebiga. Desinfitseerimisvahendid asuvad välisuste juures, klassiruumides, tualettides, söökla kraanikausside juures.

Kasutatud mask tuleb visata selleks ettenähtud prügikasti, mille muul otstarbel kasutamine on keelatud. 

Garderoobi kasutavad õpilased ainult kooli jõudes ja koolist lahkudes, muul ajal on garderoobis viibimine keelatud.

Ruumide ning pindade puhastamisel ja desinfitseerimisel lähtutakse Terviseameti juhistest.

Õppekäike korraldame väikestele gruppidele, vältides rahvarohkeid kohti. Õppekäikudel tuleb järgida kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid.


Toitlustamine toimub kahes vahetuses. Toit pannakse õpilastele lauale. Klassid on sööklas hajutatud. Õpilased lähevad sööklasse klasside kaupa, neid saadab klassijuhataja või õpetaja, kelle tunnis klass viimati viibis. Klassijuhataja/õpetaja kontrollib, et kõik õpilased peseksid enne söömist käed.

Vahetunnis tuulutatakse klassiruumid. Õpilased viibivad vahetunnis õues või halva ilma korral graafiku alusel saalis või oma klassiruumis.

Õpilastel on keelatud viibida lasteaia ruumides. Kooliõpetajad viibivad lasteaia ruumides ainult tööülesannete täitmise eesmärgil. Lasteaiaõpetajad viibivad kooli ruumides ainult konkreetsel vajadusel.

Kolmandatel osapooltel, sh lastevanematel on palutud koolimajas viibimine eelnevalt kooskõlastada. Kolmandad osapooled on kohustatud kandma maski. 

Olukorrast tulenevalt ülekoolilisi majasiseseid üritusi ei korraldata. Sportlikke ühisüritusi (nt spordipäev, direktori karikajooks) viiakse läbi õues hajutatuse reeglit silmas pidades. Õpilased võtavad osa maakondlikest konkurssidest ja olümpiaadidest vastavalt kehtivatele korraldustele.

Õpetajad viibivad oma klassiruumis, õpetajate tuba kasutatakse minimaalselt. Töötajate koosolekud viiakse ilusa ilma korral läbi õues. Kui ilm ei luba, toimuvad koosolekud saalis hajutatuna või virtuaalselt. 

Soovitame vaktsineerimata töötajatel kanda maski. Juhul kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge, soovitame siseruumides kanda maski kõikidel töötajatel ja õpilastel alates 12. eluaastast. 

Terviseameti ettepanekul või nõusolekul võib kooli pidaja või juht kehtestada kooli ruumides maskikandmise kohustuse.

Õpetajad kontaktsetest koolitustest üldjuhul osa ei võta. Kontaktkoolitusel soovitame õpetajal kanda maski. Majasiseseid kontaktseid ühiskoolitusi sel õppeaastal ei korraldata.

Mistahes haigustunnuste korral peavad jääma koju nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed. Haigustunnustega ei tohi tulla kooli ka juhul, kui COVID-19 test on negatiivne, kooli tagasi tohib tulla tervenenuna. Ka muude nakkushaiguste levik toob kaasa selle, et lapsed, töötajad, lastevanemad jt, kes nakkuse saavad, peavad jääma koju. Kerge nohu või köhaga võib koolis viibida siis, kui haigustunnuste päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga.

Kui haigustunnused ilmnevad koolis, palutakse õpilasel ette panna mask, kontrollitakse, et mask on paigaldatud õigesti ning õpilane eraldatakse teistest õpilastest. Töötaja, kes õpilase eraldab, on kohustatud kandma maski. Maskid on töötajatele kättesaadavad õpetajate toas. 

Õpilase haigestumisest teavitatakse vanemat ning palutakse laps koolist ära viia või saadetakse vanema loal laps koju iseseisvalt. Haigestunud laps ei tohi kasutada ühistransporti, sh koolibussi. Vanemale antakse soovitus pöörduda lapsega perearsti poole, kes määrab edasised tegevused. Kui haigestunu terviseseisund halveneb märgatavalt, kutsutakse kiirabi. Lapsevanema nõusoleku korral tehakse lapsele COVID-19 kiirtest. Kui haigustunnused ilmnevad koolis, tuleb sellest teavitada kooli juhtkonda, kes edasist tegevust korraldavad.

Kui töötajal, sõltumata sellest, kas ta on vaktsineeritud või mitte, ilmnevad koolis haigustunnused, peab ta esimesel võimalusel koolist lahkuma. 

Lähikontaktsete testimine ja lihtsustatud karantiin

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus koolis, ei pea haigustunnusteta kuni 12-aastased õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima. Siiski võib lapsevanema nõusolekul testida ka kuni 12-aastaseid lapsi.

Koolis toimunud lähikontaktist teavitatakse Terviseameti regionaalosakonda, kes annab edasised suunised.

Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele (kaasa arvatud) õpilastele, kehtib koolis saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord.

Esimesel võimalusel tehakse kiirtest koolis.

Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib lähikontaktne õpilane jätkata kontaktõppes. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.

Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.

Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. PCR-testi saab teha koolis kurguloputusvedelikust. Kui koolis ei ole võimalik testimist korraldada, tuleb kohale testimisbrigaad või viiakse testimine läbi avalikus testimispunktis. Milline testimise korraldamise meetod koolis valitakse, lepitakse kokku Terviseameti esindajaga.

Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.

Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini.

Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust teda õppetöösse kaasata.   

Kui täielikult vaktsineerimata õppija saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.

Koolis toimub riskianalüüsi alusel vaktsineerimata ja pooliku vaktsineerimiskuuriga töötajate kiirtestimine vähemalt 1 kord nädalas. Töötaja võib koolis testimise asemel esitada tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse kohta juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. 

Kui kooliväliselt tehtud kiirtest on positiivne, peab töötaja teavitama sellest tööandjat, jääma koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi.

Kui vaktsineerimata töötaja osutub lähikontaktseks, peab ta jääma karantiini ja võtma karantiinilehe. Vaktsineeritud haigustunnusteta lähikontaktne töötaja karantiini jääma ei pea.

Distantsõpet põhikooli I ja II kooliastmele ning täiendavat tuge vajavatele õpilastele üldjuhul ei rakendata. COVID-19 kõrge leviku korral võib kooli saata distantsõppele HTMi, Terviseameti ja kooli pidaja kokkuleppel.

Üldised karantiinireeglid

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

haigustunnustega inimesed;

positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;

inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.


Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

1.–6. klassi õpilased, kes on kuni 12-aastased, kui lähikontakt toimus koolis. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm;

inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend;

inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;

inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;

inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.


Õpilase või töötaja COVID-19sse haigestumise korral palume anda info kooli direktorile (tel +372 5170341) või tema puudumise korral õppealajuhatajale (tel +372 5296 570). https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_nakkusjuhtumi_korral_kaitumise_skeem.png