Tasemetööd, eksamid

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Vastu võetud 24.05.2016 nr 17
RT I, 27.05.2016, 15

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1. juuni 2017.a eesti keel (kirjalik)
7. juuni 2017.a matemaatika (kirjalik)
13. juuni 2017.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
13.-14. juuni 2017.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
10. mai 2017.a eesti keel (kirjalik)
16. mai 2017.a matemaatika (kirjalik)

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
3. mai 2017.a eesti keel (kirjalik)
9. mai 2017.a matemaatika (kirjalik)
18. mai 2017.a ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik)

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015