Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2016/2017. õa

Avo Alliksaar - Vallavolikogu esindaja;
Kaidi Meus - kooli lastevanemate esindaja;
Janne Nuuter - kooli lastevanemate esindaja;
Andres Voore - kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees;
Viktoria Hõpemägi - lasteaia "Õnnetriinude" rühma lastevanemate esindaja;
Marge Aasajärv - lasteaia "Nublude" rühma lastevanemate esindaja;
Paula Tomson - lasteaia "Päiksekeste" rühma lastevanemate esindaja;
Kaido Mark - kooli õpetajate esindaja, protokollija;
Kaire Palusoo - lasteaia õpetajate esindaja;
Elis Ehrlich - kooli õpilasesinduse esindaja.

Hoolekogu koosoleku protokoll

Kuuste Kooli hoolekogu koosolek
28. märts 2016 a.
 
Osalesid: Andres Voore, Terje Kink, Ene Rooma, Paula Tomson, Kaidi Meus, Kaire Palusoo, Avo Alliksaar, Rein Härmoja, Kaido Mark
 
Algus: 17.00
Lõpp: 19.00
 
 
Päevakord:
1. Kooli 2014 - 2016.a sisehindamise aruande läbiarutamine
2. Kooli 2016.a. aastaeelarve täitmisest
3. Ülevaade lasteaia- ja koolielust
4. Jooksvad küsimused
 
1. Direktor ja õppealajuhataja teevad ülevaate arengukavaperioodi 2014-2016 sisehindamise aruandest.
 
2. Direktor tutvustab lähemalt eelmise aasta eelarve täitmist.
 
3. Õppealajuhataja annab ülevaate lasteaia- ja koolielu kordaminekutest ja muredest.
Rõõmustav on õpilaste arvu märgatav kasv, samas teeb murelikuks kooliaasta jooksul kooliperre lisandunud õpilaste varasema koolikogemuse erinevus.
 
4. Jooksvate küsimuste all arutatakse muu hulgas kooli käekäiku muutuva halduskorralduse valguses. Tunnustatakse Kambja valla toetavat rolli kooli arengu ja käekäigu toetamisel.
 
Arutati 2017-18 õppaasta koolivaheaegasid ja hoolekogu nõustus kooli ettepanekuga lühendada haridusministeeriumi poolt kinnitatud viiendat vaheaega 26.04-1.05. ja sellega seoses lõpeb kooliaasta 6 juunil.
Hoolekogu otsustas tulla lähiajal uuesti kokku, et arutada kooli uue arengukava 2017-2021 sisu.
 
Hoolekogu esimees Andres Voore
 
Protokollija Kaido Mark

Kambja Vallavolikogus vastu võetud munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korraga saab tutvuda siin.